dopersduin > over dopersduin > missie en visie

Missie en Visie

Beleid en visie van het Doopsgezind Broederschapshuis Dopersduin te Schoorl

 Dopersduin is een huis waar mensen elkaar in een prachtige omgeving in alle rust kunnen ontmoeten en inspireren. Dopersduin gaat er hierbij van uit dat de aanwezige gasten (waaronder de vrijwilligers) en het personeel een tijdelijke gemeenschap vormen. Een gemeenschap die telkens wisselt van samenstelling en waarbij de continuïteit terug te vinden is in de kernwaarden welke, volgens Dopersduin, er werkelijk toe doen in de ontmoeting van mensen. Vanuit haar Doopsgezinde traditie is Dopersduin ervan overtuigd dat op deze wijze Gods aanwezigheid op kan lichten in het samenzijn en het omzien naar elkaar, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Kernwaarden
Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.
Binnen Dopersduin vinden wij verantwoordelijkheid voor elkaar en rekening houden met elkaar belangrijk. Bij de vrijwilligers en het personeel wordt dit met name ervaren in de zorg die zij hebben voor de gasten en voor elkaar; de betrokkenheid, het meedenken en de aandacht. Bij de gasten komt dit terug in de manier waarop zij met andere gasten, het personeel, de vrijwilligers en de omwonenden omgaan.
Ruimte geven aan elkaar.
Dit is rekening houden met ieders kwaliteiten, beperkingen en wensen. Dopersduin streeft er naar dat, daar waar mogelijk en passend binnen de visie van Dopersduin, iedereen de ruimte krijgt die hij/zij nodig heeft. Ruimte geven betekent ook elkaar de mogelijkheid bieden om zich terug te trekken, voor eigen programma, voor eigen ruimte, voor rust en stilte.
Zorg en respect voor de omgeving.
Binnen Dopersduin heeft het duurzaam omgaan met de ons gegeven natuurlijke bronnen een belangrijke plaats. Dagelijks komt dit terug in de zorg en het respect voor de omgeving, de natuur, de gebouwen en de inventaris.
Vanuit doopsgezinde wortels
Vanuit een open christelijke achtergrond willen wij onze gasten inspireren en een oefenruimte bieden voor spiritualiteit. Dopersduin biedt mogelijkheden voor bezinning, inkeer, en meditatie: in de vakantieweken zijn er dagelijkse vieringen; de kerk is, indien mogelijk, voor groepen beschikbaar voor eigen vieringen en diensten.
Plezier
Plezier, ontspanning, gezelligheid en genieten van de omgeving zijn belangrijke aspecten van het verblijf. Hiervoor zijn diverse faciliteiten aanwezig (sport- en spelvoorzieningen, een gezamenlijk verblijfsruimte met een eenvoudige bar met beperkte openingstijden).

Tijdelijk een gemeenschap
In de gedachte telkens weer tijdelijk een gemeenschap met elkaar te vormen, speelt ontmoeten een belangrijke rol. In deze ontmoeting geven personeel, vrijwilligers en gasten in een steeds wisselende samenstelling vorm aan de kernwaarden van Dopersduin. Dit maakt Dopersduin tot een bewegende gemeenschap waar iedereen zich thuis kan en mag voelen.

Pijlers
Dopersduin ziet de hieronder genoemde groepen als die even belangrijke pijlers die de ‘gemeenschap’ Dopersduin dragen.

-Personeel
Het personeel is voorwaarden scheppend voor de ‘gemeenschap’ Dopersduin. Zij creëren de voorwaarden die het mogelijk maken om de missie en visie van Dopersduin te verwezenlijken. Kenmerkend voor het personeel van Dopersduin is de grote mate van inzet en de betrokkenheid op elkaar, het werk, het huis. Hierin zijn de kernwaarden van Dopersduin goed terug te zien.
-Vrijwilligers
Uit het hele land dragen de vrijwilligers ieder met zijn/haar eigen vorm van betrokkenheid door hun inzet bij aan het zichtbaar maken van de beleid van Dopersduin. Werken in en aan Dopersduin als vrijwilliger staat vrijwel synoniem voor deze waarden. Zichtbaar en voelbaar is een sterk ‘thuisgevoel,’het in een prettige sfeer ontmoeten van elkaar, het voorleven van betrokkenheid op elkaar en elkaar voeden in spiritualiteit.
-Gasten
Wat alle gasten gemeen hebben in Dopersduin is dat zij kiezen voor de sfeer, de omgeving, het ‘thuisgevoel.’Iedereen die zich in Dopersduin thuis voelt mag er bijhoren, ongeacht achtergrond, sociale status of financiële status.
Met het kiezen voor een vakantieweek of voor meewerken, kiezen de gasten ook voor het (in beperkte mate) meewerken binnen het huis. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het gezamenlijke. Dit geldt voor het samendoen van corveetaken, voor de gezamenlijke maaltijden, het gebruik van de serre, de eventuele vieringen. Bij werken aan een gemeenschap hoort ook de mogelijkheid om je terug te trekken, daarom is het aanbod van gemeenschappelijke activiteiten altijd vrijblijvend.
Van gasten die kiezen voor een volledig verzorgd arrangement wordt wel enige betrokkenheid verwacht, maar zij kiezen ervoor om minder mee te werken binnen het huis. Hun bijdrage aan Dopersduin is gelegen in het feit dat zij het mogelijk maken om de andere activiteiten van Dopersduin betaalbaar te houden.

 

Inzetten van het huis ten behoeve van de maatschappij
Buiten deze vaste pijlers om streeft Dopersduin er naar om daar waar mogelijk en vanuit de missie en visie ruimte te bieden aan diegenen die  binnen de samenleving op welke wijze dan ook een oefenplek voor het leven behoeven. Zo is Dopersduin een leerbedrijf voor middelbare scholieren voor de horeca, worden er regelmatig werkgestraften vanuit de reclassering bij Dopersduin ondergebracht, is er op Dopersduin ruimschoots plaats voor stagiaires, biedt Dopersduin plaats voor 'trainees'; jongeren uit m.n. Canada die hier binnen een 'Working Holiday Program' aan de slag gaan om taal en cultuur te leren kennen, onderwijl zich nuttig makend in de Nederlandse maatschappij, en wordt waar mogelijk ruimte geboden aan opleidingsbedrijven in bijvoorbeeld bouw- en schildersvak om hun leerlingen en de praktijk te laten werken.