ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder de gegevens van Dopersduin.

Algemene Gegevens
De naam van de instelling
'Stichting Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl'
handelend onder de naam 
'Dopersduin'

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
RSIN 002833566

het post- en bezoekadres van de instelling
Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI en beleid
Uit de statuten van 1998: De stichting heeft ten doel, bouwend op het in Jezus Christus gelegde fundament, het persoonlijk godsdienstig leven en gemeenteleven onder Doopsgezinden te verdiepen en versterken. Daartoe exploiteert de stichting, waar mogelijk gebruik makend van vrijwillig(st)ers, het Broederschapshuis aan de Oorsprongweg te Schoorl. Het huis zal in de geest van het voorgaande ook voor anderen beschikbaar zijn.

De uitwerking van deze doelstelling is te vinden in de Missie en Visie.

Het beleid van waaruit de stichting haar doelstelling verwezenlijkt is uitgewerkt in het beleidsplan.

Bestuurders & Directie
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- br. E. Postmus, voorzitter
- zr. S. van Slooten, penningmeester
- br. R. Wagenaar, secretaris
Overige leden van het bestuur:
- zr. J.C. Stenvers-Matthijssen
- zr. F. Tempelaar-Bakker
- zr. M. Rispens

De dagelijkse leiding van het huis is in handen van:
- zr. W.K. van der Molen - Predikant-directeur (1,0 fte)
- br. M.B. Maring - Directeur-beheerder (1,0 fte)

Personeel en vrijwilligers
Tijdens de eigen activiteiten wordt het huis gerund door vrijwilligers. Op jaarbasis zijn er gemiddeld 250 tot 300 vrijwilligers voor Dopersduin actief.

Voor het runnen van de dagelijkse gang van zaken heeft de stichting gemiddeld 11 medewerkers in dienst, waarvan de meeste parttime, die samen een dienstverband van circa 7,5 fte betrekken.

Het gehele jaar zijn er meerdere vaste vrijwilligers wekelijks voor Dopersduin aan het werk via begeleid-werken trajecten.

Beloning
- Het bestuur mag reiskosten declareren, eet bij vergaderingen mee met de op dat moment in het huis verblijvende groepen, en verblijft tenminste twee nachten per jaar om niet op het huis.
- De directie ontvangt een regulier salaris, passend bij de omvang en zwaarte van de taak, zonder extra's als bonussen etcetera. 
- De beloning van het overige personeel is losjes gebaseerd op de CAO 'Welzijn'.

Financiële verantwoording

Verlenging termijn publicatie financiële gegevens
Op grond van artikel 12 van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis heeft het bestuur van de stichting Doopsgezind BRoederschapshuis Schoorl besloten de termijn voor publicatie financiële gegevens van de ANBI te verlengen met maximaal vier maanden. Uiteraard doen wij ons best om de gegevens zo spoedig mogelijk online te hebben.

Het besluit is hier te te bekijken.

De jaarrekening over 2019 is in de bestuursvergadering van 15 september 2020 goedgekeurd door het bestuur en op 16 september 2020 hieronder gepubliceerd.

boekjaar 2012
boekjaar 2013
boekjaar 2014
boekjaar 2015
boekjaar 2016
boekjaar 2017
boekjaar 2018
boekjaar 2019